DJEČJI VRTIĆ

IVANČICA“

ČEMINAC

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 601-02/23-08/28

URBROJ: 2100-5-5/04-23-1

Čeminac, 21. lipnja 2023. godine

Na temelju članka 65. Statuta Dječjeg vrtića „Ivančica“ Čeminac

sazivam

12. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica“ Čeminac

za 28. lipnja 2023., s početkom u 16 h.

Sjednica će se održati u prostorijama Dječjeg vrtića „Ivančica“, Ljudevita Gaja 2, Čeminac.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica“ Čeminac održane 7. lipnja 2023. godine
  2. Rezultati natječaja za prijem odgojitelja/ice na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj
  3. Pitanja i prijedlozi

Predsjednik Upravnog vijeća

Ivan Hanžek, v.r.

ZAPISNIK

s 12. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica“ Čeminac održane 28. lipnja 2023. godine (srijeda) u prostorijama Dječjeg vrtića „Ivančica“ u Čemincu, Ljudevita Gaja 2.

Nazočni članovi:

predsjednik Ivan Hanžek, Marina Tučkar, Valentina Rešetar, Nataša Džankić, Krunoslav Rešetar

Ostali nazočni:

ravnateljica Sanja Balač 

Započeto: u 16 sati

Predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica“ Ivan Hanžek predlaže sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica“ Čeminac održane 7. lipnja 2023. godine

2. Rezultati natječaja za prijem odgojitelja/ice na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj

3. Pitanja i prijedlozi

Predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica“ Ivan Hanžek daje na glasovanje Dnevni red te nakon glasovanja konstatira da je Dnevni red usvojen jednoglasno.

AD 1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica“ Čeminac održane 7. lipnja 2023. godine

Predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica“ Ivan Hanžek poziva nazočne članove da daju eventualne primjedbe ili dopune na Zapisnik s 11. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica“.

Ni jedan član nije imao primjedbe i dopune.

Predsjednik daje na glasovanje usvajanje zapisnika te konstatira da je zapisnik jednoglasno usvojen.

AD 2. Rezultati natječaja za prijem odgojitelja/ice na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj

Ravnateljica je ukratko izložila tijek natječajnog postupka za prijem odgojiteljica/ice na neodređeno vrijeme. Članovi Povjerenstva za otvaranje pristiglih zamolbi pristupilo je otvaranju zamolbi dana, 21. lipnja 2023. godine. Na natječaj je pristiglo 4 zamolbe od kojih je 3 ispunjavalo formalne uvjete. Ravnateljica je obavila razgovore s dva kandidata, a treći kandidat nije pristupio razgovoru.

Ravnateljica predlaže Upravnom vijeću da se na navedeno radno mjesto primi Deni Hegeduš. Nakon kraće rasprave, Upravno vijeće donosi

O d l u k u

Za radno mjesto odgojitelj na neodređeno vrijeme izabire se: Deni Hegeduš.

AD 3. Pitanja i prijedlozi

Ravnateljica predlaže promjene za Pravilnik o participaciji koje donosi Općinsko vijeće. Predlaže da se cijena redovitog cjelodnevnog programa smanji sa 99,55 eura na 70 eura. Također navodi kako bi na istu cijenu olakšicu imali određeni roditelji/skrbnici (roditelji/skrbnici čiji dvoje, troje ili više djece pohađaju vrtić, djeca s posebnim potrebama i sl.)., vrtiću ostaje pravo rasporeda tijekom srpanj i kolovoza i druge prijedloge. Vanjski korisnici vrtića plaćali bi punu ekonomsku cijenu vrtića. Članovi Upravnog vijeća prihvatili su sve prijedloge ravnateljice.

Ravnateljica također predlaže promjenu ugovora o ostvarivanju redovitog programa odgoja, naobrazbe, njege, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece za roditelje/skrbnike. Jedna od bitnih promjena bila bi ta da roditelji, čija djeca već pohađaju vrtić, više neće ponovo upisivati svoje dijete/djecu i svake godine potpisivati novi ugovor.

S obzirom na prijedlog odluke Upravnog vijeća sa 11. sjednice održane 7. lipnja 2023. godine te suglasnosti općinskog načelnika od dana, 27. lipnja 2023., KLASA: 601-01/23-01/0009, URBROJ: 2158-11-23-02-2, predsjednik Upravnog vijeća i ravnateljica vrtića sklapaju ugovor za ravnateljicu na puno radno vrijeme kao ravnatelj.

Sjednica je završena u 17.00 sati.

Zapisničar Upravnog vijeća

DV „Ivančica“ Čeminac

Sanja Balač, v.r.

Predsjednik Upravnog vijeća

DV „Ivančica“ Čeminac

Ivan Hanžek, v.r.