Dječji vrtić „Ivančica“

Ljudevita Gaja 2

31325 Čeminac

Čeminac, 14. studeni 2023. godine

Temeljem članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19.), i članka 16. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08., 90/10.) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine 107/14.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ivančica“ Čeminac objavljuje

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2023./2024. PEDAGOŠKU GODINU

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Ivančica“ Čeminac objavljuje javni poziv za upis djece u program predškole za djecu rođenu od 1.4.2017. godine do 31.3.2018. godine.

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a traje ukupno 250 sati.

Obrazac zahtjeva za upis možete preuzeti u prostorijama Dječjeg vrtića „Ivančica“ Čeminac, Ljudevita Gaja 2, Čeminac.

Uz zahtjev potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • Ispunjen zahtjev za upis djeteta u program predškole
  • Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete
  • Preslike osobnih iskaznica roditelja
  • Potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
  • Preslika kartona imunizacije

Za djecu s teškoćama u razvoju prilaže se preslika nalaza i mišljenja tijela vještačenja ili Rješenje centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju.

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od 15. studenog do 30. studenog 2023. godine u prostorijama Dječjeg vrtića „Ivančica“, Čeminac, Ljudevita Gaja 2, 31325 Čeminac.

Naknadne prijave nećemo uvažiti.

Sve obavijesti u vezi upisa mogu se dobiti na telefon broj: 031/756-161 svakog radnog dana u vremenu od 7:00 do 15:00 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća

Ivan Hanžek

Dječji vrtić „Ivančica“

Ljudevita Gaja 2

31325 Čeminac

Čeminac, 14. studeni 2023. godine

Temeljem članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19.), i članka 16. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08., 90/10.) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine 107/14.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ivančica“ Čeminac objavljuje

POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

I.

Pozivaju se roditelji predškolske djece (djeca koja do 31. ožujka 2024. godine navršavaju 6 godina), a koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u predškolu (malu školu).

II.

Upis djece obavlja se na temelju preslika izvoda iz matične knjige rođenih ili rodnog lista za dijete, preslike osobnih iskaznica roditelja, potvrde nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta, preslika kartona imunizacije te se za djecu s teškoćama u razvoju prilaže preslika nalaza i mišljenja tijela vještačenja ili Rješenje centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju, u Dječjem vrtiću „Ivančica“, Ljudevita Gaja 2, Čeminac, svakog radnog dana od 7:00 do 15:00 sati.

Upis traje do 30. studenog 2023.

Naknadne prijave nećemo uvažiti.

III.

Pohađanje predškole je besplatno.

IV.

Predškola počinje 3. siječnja 2024. godine i traje do 29. travnja 2024. godine.

V.

Predškola će se održavati u prostorima Dječjeg vrtića „Ivančica“, svakog radnog dana od 8:30 do 11:30 sati.

VI.

Predškola će se organizirati, ako se prijavi troje i više djece.

Čeminac, 14. studenog 2023.