Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i NN (10/97, 107/07, 94/13) te nakon provedenog javnog natječaja, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ivančica“, Čeminac na svojoj 22. sjednici održanoj 11. ožujka 2024. godine donosi

ODLUKU

o odabiru kandidata za radno mjesto odgojitelja/ice

I.

Na radno mjesto odgojitelja/ice na određeno, 3 izvršitelja/ice, puno radno vrijeme, primaju se Mihaela Vartušek, Marija Janković i Anita Cvitkušić

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Natječaj za radno mjesto odgojitelja na određeno, 3 izvršitelja/ice, puno radno vrijeme trajao je od 23. veljače 2024. godine do 2. ožujka 2024. godine. Sukladno čl. 26. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Ivančica” Čeminac te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Na natječaj je zaprimljeno 4 zamolbe. Na temelju natječaja i sukladno čl. 26. st. 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Upravno vijeće donijelo je odluku kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju protiv ove odluke postoji mogućnost žalbe.

Čeminac, 11. ožujak 2024. godine

KLASA: 601-02/24-08/37

URBROJ: 2100-5-5/04-24-01

Predsjednik Upravnog vijeća

Ivan Hanžek