REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ IVANČICA ČEMINAC

UPRAVNO VIJEĆE

Čeminac, 8. prosinac 2023. godine

KLASA: 601-02/23-08/2

URBROJ: 2100-5-5/04-23-3

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica“ Čeminac od 7. prosinca 2023. Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ivančica“ Čeminac objavljuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova radnog mjesta
POMOĆNIK/CA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

-1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme ( 15 sati tjedno ) , na određeno vrijeme do završetka programa predškole

 Za prijam u radni odnos pomoćnika/ce za djecu s teškoćama u razvoju kandidati moraju ispunjavati, dolje navedene uvjete:

a) najmanje završena srednja škola-4 godine

b) uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak niti je pravomoćno osuđivan za neko od kaznenih djela

c) pomoćnik/ca u radu ili stručni komunikacijski posrednik ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji djeteta kojem /kojima se pruža pomoć

Osnovna zadaća pomoćnika/ce za djecu s teškoćama u razvoju omogućiti jednake uvjete kroz pružanje neposredne podrške s teškoćama u razvoju, pomoć u uključivanju u skupinu djece, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i motoričkih barijera.

Od pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju traži se poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

Poželjno je da kandidati imaju iskustva u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju ( završeno osposobljavanje za pomoćnika/ce za djecu s teškoćama u razvoju) te iskustvo u volontiranju.

  Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijam u radni odnos kandidati moraju priložiti sljedeće dokumente: 

  • životopis (vlastoručno potpisan),
  • prijava za natječaj vlastoručno potpisan
  • dokaz o državljanstvu,
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja ( preslika svjedodžbe )
  • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
  • elektronički zapis ( potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a ne starije od 6 mjeseci)
  • dokaz o osposobljenosti za poslove pomoćnika/ce za djecu s teškoćama u razvoju, ukoliko ga kandidat ima

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić „Ivančica“ Čeminac kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

  Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21) je:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) je:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog natječaja.

Prijave se podnose preporučeno poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, u sjedište Dječjeg vrtića „Ivančica“, Čeminac, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu DJEČJI VRTIĆ „IVANČICA“, ČEMINAC, Ljudevita Gaja 2, 31325 Čeminac, s naznakom  «Za natječaj pomoćnika/ce za djecu s teškoćama u razvoju.“

 Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici Dječjeg vrtića „Ivančica“, Čeminac i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Ivančica, Čeminac i traje od 8.prosinca 2023. do 16. prosinca 2023. godine.

Čeminac, 7. prosinac 2023. godine

                                                                     PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                            Ivan Hanžek